กระทู้ : หีบพันธะสัญญา The Ark of Covenant เป็น หีบที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้า
URL: https://board.postjung.com/969758.html