กระทู้ : ราชบัณฑิตยสภา ประกาศ ให้สะกดว่า "ตุรกี" หรือ "ทูร์เคีย" ก็ได้
URL: https://board.postjung.com/1407950.html