กระทู้ : อภ.แจง วัคซีนซิโนแวคทุกงวดไม่หมดอายุ เป็นการอนุญาตของ อย. ภายใน 6 เดือน ตามเอกสารที่บริษัทขอขึ้นทะเบียน
URL: https://board.postjung.com/1296110.html