Pic Post : (Postใหม่2020) "อริยสัจ4" คือ ทุกข์:สมุทัย:นิโรธ:มรรค: หนทางเพื่อสันติสุขของโลกเพื่อผู้มีธุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นธรรม // 42
URL: https://picpost.postjung.com/353943.html