Pic Post : โลหิตากัลปาโลหิตาโสภิตา(บัวในโคลนตมจมอยู่ในกิเลส:ส่งผลถึงจิตใจและหน้าตาดุจปีศาจ)โลหิตากัลปาโลหิตาโสภิตา ^.^ 86
URL: https://picpost.postjung.com/349683.html